روش هايي كه براي مرمت اسناد مورد استفاده است،
1) خشك
2) خيس
كه هركدام از اين روش ها خود به شيوه هاي جزئي تري تقسيم مي گردند كه اهم آنها عبارتند از: مرمت با تيشه،‌ مرمت با كاغذ لمي نيش،‌ مرمت ماشيني.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه