تفاوت اين دو ناشي از ماهيت كاري است.

كتابخانه سه وظيفه اصلي و اوليه آن، حفظ مجموعه كتاب و ساير موارد چاپي است.
آرشيو: وظيفه اصلي آن گردآوري،‌ حفاظت و نگهداري مجموعه اسناد و مدارك سازمان ها و افراد است.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه