اهداف مشترك كتابخانه و آرشيو

اهداف مشترك كتابخانه و آرشيو عبارتند از :

1. هر دو اهداف مشتركي در دسترس پذيري مؤثر و اقتصادي مراجعه كنندگان خود دارند.
2. هر دو مشكلات مشابهي در حفاظت از مجموعه خود دارند.
3. هر دو نظرهاي مشابهي در تربيت و آموزش حرفه اي نيروي انساني دارند.
4. هر دو علاقه به استفاده از تكنولوژي پيشرفته براي اطلاع رساني هرچه بيشتر با مراجعه خود دارند.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه