انواع آرشيو از جنبه هاي مختلف:ُ

1- از نظر شكل:
شامل آرشيو مكتوب،‌ مواد سمعي،‌ عكس و فيلم،‌ پوستر،‌ نقشه و آرشيوهاي زير شكل
آرشيو مكتوب: قديمي ترين نوع آرشيو ،‌ سازمان هاي آرشيوي حاوي اسناد مكتوب هستند.
آرشيو مواد سمعي: به جمع آوري نوارهاي صوتي مي پردازد. مثل آرشيو صداي جمهوري اسلامي ايران
آرشيو فيلم: هر مركز سينمايي و تلويزيوني آرشيو فيلم دارد.
آرشيو عكس: عكس از شايع ترين مواد سندي پس از اسناد مكتوب است.
آرشيو پوستر: پوستر خبري،‌ تبليغاتي،‌ فرهنگي و مانند آن حاوي مواد ارزشمند اطلاعاتي است.
آرشيو نقشه: نقشه ها در ابعاد مختلف به نگهداري ويژه اي نياز دارند.

2- از نظر مكان:
آرشيو منطقه اي اصلي (كشوري)،‌ ايالتي و استاني،‌ شهري و قصبه اي مي تواند باشد.
آرشيو منطقه اي: آرشيوي كه دو يا چند كشور براي حفظ ميراث مشترك به تأسيس آن اقدام كنند.
آرشيو ملي: هر كشوري به يك آرشيو ملي نيازمند است. آرشيو ملي حاوي اساسي ترين و مهمترين اسناد و مدارك مربوط به تاريخ يك كشور است.
آرشيو ايالتي و استاني: در كشورهايي كه به صورت فدرال اداره مي شود،‌ مثل كانادا و ... براي خود آرشيو خاصي دارد.
آرشيو شهري: بسياري از شهرداري ها خود به تأسيس آرشيو شهري اقدام مي كنند و اين كار را براي حفظ هويت شهري خود انجام مي دهند.
آرشيو بخشي و دهستان: اگر آرشيو جدي در نظر گرفته شود،‌ در سطح دهستان نيز مي توان آرشيوي فراهم كرد.

3- از نظر فرد يا سازمان هاي توليد كننده:
از اين ديدگاه آرشيو يا فردي است يا جمعي. آرشيو فردي مربوط به اشخاص معروف و سرشناس است كه خود به تهيه آرشيو مي پردازند و آرشيو دولتي (زير نظر دولت)‌يا خصوصي (زير نظر شركت هاي خصوصي) ‌دسته بندي آرشيو جمعي است.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه