تاريخ نويسان در ابعاد مختلف براي استحكام پژوهش هاي خويش به بررسي،‌ بازخواني،‌ بازنويسي و تجزيه و تحليل اسناد مي پردازند. پژوهش اسنادي عمدتاً مورد توجه تاريخ نويسان است. پژوهش اسنادي شامل مراحل: 1)‌ نسخه شناسي 2)‌ تركيبات سند و 3)‌ سندخواني است.
نسخه شناسي شامل شناخت خط،‌ كاغذ،‌ مركب،‌ حواشي و... است. نسخه شناسي در كتاب نقد و تصحيح متون به انواع كاغذ اشاره شده است.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه