1. كاغذ سمرقندي: اين نوع كاغذ توسط اميران چيني در سمرقند عرضه مي شد و بين تاريخ نويسان بسيار رايج بوده است.
2. كاغذ خراساني: در روزگار بني اميه و بني عباس اين كاغذ مورد استفاده بوده و انواع سليماني، نوحي،‌ فرعوني،‌ طلحي،‌ جعفري و ظاهري آن داراي شهرت است. بعضي از انواع ‌آن با پاپيروس هاي مصري رقابت مي كرده است.
3. كاغذ خان باليغ: اين كاغذ در پكن تهيه مي شد و به دليل مرغوبيت براي نگارش مصحف و نگارش هاي عربي و فارسي به كار گرفته مي شد و رنگ حنايي آن در نسخه نويسي بيشتر استفاده مي شد.
4. كاغذ پوستي: از پوست حيوانات و به خصوص پوست آهو ساخته مي شد و آن را به قدري نازك مي كردند كه مانند كاغذ صاف و نرم مي شد.
5. كاغذ كشميري: اين نوع كاغذ در شبه قاره ي هندوستان ساخته مي شد. نگاشته هاي فارسي در هند عمدتاً بر روي اين نوع كاغذ بوده و براي نسخه نويسي به كار مي رفت.
6. كاغذهاي دفتري و كاهي،‌ كم بها و ارزان بودند كه كاتبان براي نوشتن پيش نويس ها و دفتر حساب و كتابچه هاي سياق از آن استفاده مي كردند.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه