اين مرحله پس از آماده شدن سند و يا زماني كه آن را در دفاتر ديواني ثبت مي كردند، در واقع از آن رونوشت برداشته مي شد تا سابقه آن در ديوان باشد و در گوشه سند مي نوشتند،‌ ثبت دفتر شد. منشيان،‌ مستوفيان و حسابداران هم به تناسب مضمون درستي و صحت مفاد سند را در پشت آن با مهر يا نام خويش گواهي مي كردند كه به اين كار ظهرنويسي مي گويند.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه