آرشيو ملي سوئد در سال1618 تأسيس و در سال1878مستقل شد. علاوه بر آرشيو ملي،‌ هفت آرشيو منطقه اي ديگر در سوئد وجود دارد و به جز آرشيوهاي نظامي كه زير نظر وزارت دفاع است،‌ ديگر مؤسسات آرشيوي زير نظر وزارت فرهنگ اداره مي شود. سالانه حدود 400 تا 450 هزار سند در سوئد مورد مطالعه و درخواست قرار مي گيرد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه