آرشيو فرانسه در قصر سوبيز مستقر است كه يكي از شاهكارهاي معماري پاريس است. با آنكه در دوران سلطنتي به آرشيو توجه شده،‌ اما در دوره جمهوري به سبب حودث و اتفاقات،‌ مخصوصاً‌ در سال 1789 مجلس ملي مؤسسان،‌ سازمان آرشيو ويژه اي را به نام آرشيو ملي بنا نهاده و سپس براساس قانون،‌ مجموعه هاي ديگري به آرشيو ملي ملحق شد. در دوره لويي چهاردهم و شانزدهم توجه زيادي به آرشيو نشد؛‌ ولي با اين وجود در بين سال هاي 1789- 1791 حدود 400 مخزن متفاوت آرشيوي بود. در سال 1808 ناپلئون قصر سوبيز را به عنوان آرشيو ملي قرار داد. از سال 1806 به تدريج وزارتخانه ها عادت كردند كه اسناد آرشيوي خود را به آرشيو ملي بفرستند. تا سال 1988 طول قفسه بندي اسناد سازمان آرشيو ملي فرانسه حدود 600 كيلومتر بود كه به لحاظ كميت و قدمت از ويژگي خاصي برخوردار است. به دلايل امنيتي بازديد از تمام بخش هاي آرشيو ملي براي عموم امكان ندارد و عموم مي توانند به لوكاران (مواردي مربوط به تحقيقات اسنادي) ،‌ قصر سوبيز (براي بازديد از موزه تاريخ فرانسه) و هتل روهن مراجعه كنند. بخش مهرها،‌ نقشه ها و تصاوير،‌ ميكروفيلم و مركز تحقيقات بر روي اسامي و نام ها از بخش هاي مهم آرشيو ملي فرانسه است.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه