آرشيو ملي هند در سال 1891 به عنوان بخش اسناد شاهنشاهي در شهر كلكته تأسيس شد و پس از استقلال آن را به دهلي نو انتقال دادند. قديمي ترين سند مربوط به سال 1488 ميلادي است. ميليون ها پرونده كه بعضي از آنها تقريباً‌ سه قرن قدمت دارند،‌ در اين آرشيو نگهداري مي شود. اسناد آرشيوي در زمينه هاي مديريت،‌ اقتصاد و مسائل اجتماعي حاوي اطلاعات خوبي است و اين واحد داراي انتشارات است.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه