اين سازمان تنها سازمان قانوني آرشيوي است كه با هدف جمع آوري اسناد ارزشمند و حفظ و نگهداري آنها و ارائه آن به محققان و پژوهشگران به وجود آمده است. اين سازمان زيرنظر سازمان امور اداري و استخدامي است كه رئيس آن معاون رئيس جمهور مي باشد. اين سازمان در سال 1349 با تصويب در مجلس وقت پديد آمد.

وظايف سازمان:
1. جمع آوري و حفظ اسناد ملي ايران از دستگاه هاي دولتي،‌ اشخاص و خانواده هايي كمه اين گونه اسناد را در اختيار دارند.
2. تمركز پرونده هاي راكد از طريق اجراي طرح مركز بايگاني راكد كشور
3. امحاي اوراق زائد
رئيس جمهور در تاريخ 1369/06/27 به كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي طبق بخشنامه اي اهميت حفظ و نگهداري اسناد و ضرورت همكاري آنها را با سازمان اسناد ملي ايران متذكر مي شود.
از سال 1372 پژوهشكده اسناد به منظور تحقق اهداف پژوهشي سازمان به وجود آمده است و داراي سه گروه پژوهشي تاريخ،‌ اطلاع رساني و مرمت است.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه