اداره كل آرشيو وزارت امور خارجه

به دنبال تشكيل كنگره وين در سال 1815 ميلادي (1194 ه.ش) و وضع اصول و قواعد روابط ديپلماتيك در ايران مرجع مفهومي با عنوان دفترخانه امور غرب تأسيس و تنظيم روابط خارجي ايرنان با دول بيگانه به آن سپرده شد. در دوره هاي بعد گردآوري اسناد روابط خارجي با نظم و ترتيب بيشتري انجام پذيرفته است. تاكنون مجموعاً حدود 30 ميليون برگ سند در آرشيو وزارت خارجه شامل:
1) اسناد قديمي ادارات مركزي وزارت امور خارجه
2) اسناد نمايندگي هاي سياسي و كنسولي ايران در خارج از كشور
3) اسناد جديد ادارات مركزي وزارت امور خارجه جمع آوري شده است.
قديمي ترين سند از مجموع اسناد قديمي مربوط به سال 868 ه. ق است و قديمي ترين اسناد نمنايندگي هاي سياسي و كنسولي ايران در خارج از كشور مربوط به سال 1206 ه. ق است. تا كنون به همت دفتر مطالعات سياسي و واحد انتشار اسناد وزارت امور خارجه 26 عنوان چاپ و كتبي هم در دست چاپ است. اين آرشيو مجهز به بخش هاي كامپيوتر،‌ ميكروفيلم، ضدعفوني و مرمت اسناد،‌ دستگاههاي مجهز به بازخوان،‌ چاپگر (ريدر – پرينتر) و پويشگر (اسكنر) است.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه