شارژ نفری

شارژ نفر متراژی مناسب مجتمع های مسکونی

این نوع شارژ: واحد ها بر اساس متراژ و تعداد ساکنین واحد، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
مجتمع مسکونی: ماهانه هر متر 800 تومان و هر نفر 10.000 تومان و نسبت نفر به متراژ 20 به 80 باشد
شارژ واحد A متراژ 100 که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 70.000 تومان
شارژ واحد B متراژ 150 که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 104.000 تومان
این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟
برای مجتمع های که واحد ها با متراژ متفاوت دارند
دارای سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی هستند
آب مشترک دارندمنبع: http://www.iranborj.ir/