مركز آرشيو و اسناد صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

اين مركز در محل سازمان صدا و سيما قرار دارد و هدف از تأسيس آن گردآوري و نگهداري برنامه ها و اسناد و مداركي است كه به وسيله واحدهاي توليد سازمان تهيه شده است. گردآوري مواد آرشيوي اين سازمان به دو طريق توليد داخلي و خريد يا اجاره از شركت هاي خارج از سازمان است و نظام طبقه بندي و فهرست نويسي مواد به صورت توصيفي و تحليلي است. در ضمن محل آرشيو به فايل هاي متحرك،‌ سيستم هاي ايمني ضد حريق‌، ضد رطوبت و ضد نور مجهز است.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه