اين شورا در سال 1948 در اجلاس يونسكو با هدف حفظ و حراست ميراث مكتوب بشر به وجود آمد. اما رسميت آن به سال 150 يعني تاريخ برگزاري اولين كنگره بين المللي آرشيو در پاريس برمي گردد. مركز ايكا از بدو تأسيس تا كنون در شهر پاريس بوده است و با مجامع بين المللي مثل فدراسيون بين المللي انجمن ها و مؤسسات كتابخانه اي،‌ فدراسيون بين المللي آرشيو فيلم و ... در ارتباط است.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه