اهم اهداف شوراي جهاني آرشيو

1. تهيه استانداردها،‌ مقررات و روش ها براي پردازش و ارائه نظام هاي اطلاعاتي
2. كمك به كشورهاي در حال توسعه براي ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و تبادل اين اطلاعات در سراسر دنيا
3. تنظيم سياست ها و برنامه هاي توسعه در زمينه آرشيو و پراكنش اطلاعات
4. گسترش آموزش كاركنان و مراجعه كنندگان به آرشيوها و ارتقاي استعدادهاي بالقوه در سطوح ملي و منطقه اي در زمينه علم آرشيو و اطلاع رساني و ...

اين كنگره هر چهار سال يك بار تشكيل مي شود و تا كنون به مسائلي چون حرفه آرشيو در عصر ارتباطات،‌ آرشيوها و آرشيويست ها در خدمت حفظ ميراث فرهنگي،‌ مشكلات مالي و تأمين هزينه هاي آرشيوها‌، آرشيوهاي پيشرو،‌ استراتژي مدون دولتي پرداخته شده است. نتايج اين كنگره ها در نشريه هاي ايكا به نام آركيوم ژانوس درج و منتشر مي شود.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه