شوراي همكاري هاي مراكز اسناد و آرشيو كشور

در سال 1372 به همت پژوهشكده اسناد سازمان اسناد ملي ايران،‌ شورايي به منظور تقويت همكاري هاي آرشيوي در سطح مديران مراكز اسناد و آرشيو در شهر تهران تشكيل شد. وظايف آن عبارت بودند از:

1. تشكيل جلسات مستمر هر ماه يك بار
2. تشكيل جلسات مشاوره در امور آرشيو
3. دعوت به همكاري از رشته هاي وابسته
4. توصيه به مقام هاي مسئول در زمينه آموزش بايگاني ها،‌ كارگزيني ها و غيره به منظور اتكاي كيفيت نگهداري اسناد
5. ارتقاي سطح آگاهي جامعه نسبت به آرشيومنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه