اهداف ساماندهی فیزیکی اسناد

1. ایجاد سهولت در آرشیو، طبقه بندی و دسترسی به اسناد فیزیکی
2. بالا بردن ایمنی اسناد در مقابل حوادث و مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی
3. ترمیم و رفع مخاطرات ناشی از جابجایی، گم شدن و بروز خرابی های فیزیکی در اوراق
4. حذف عملیات تکراری و غیرضروری در آرشیو نمودن اسناد
5. تعیین بخشی از اسناد بعنوان اسناد قابل امحاء
6. رفع مشکل فضای فیزیکی بایگانی هامنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه