مراحل و فرآیند های ساماندهی فیزیکی

الف) تفکیک، دسته بندی و طبقه بندی اسناد
ب) وجین
ج) جمع آوری و تکمیل نواقص مکشوفه در اسناد و پرونده ها
د)کدبندی پروند ه ها
ه)آماده سازی
و) فهرست برداریمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه