تفکیک، دسته بندی و طبقه بندی اسناد

تعیین نوع دسته بندی اسناد در طراحی و پیاده سازی روش های بازیابی و جستجوی مدارک، نقش بسیار مهمی خواهد داشت . در این مرحله تمامی اسناد باید بر اساس ردیف موضوعی اسناد موجود در بایگانی تفکیک گردند .منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه