وجین مدارک شامل استخراج و جداسازی اسناد تکراری و غیرقابل استفاده از درون پرونده ها می باشد. استخراج اوراقی که به اشتباه در پرونده دیگر قرار گرفته است و جایگذار ی آن در پرونده ذیربط نیز در این مرحله انجام می شود. تهیه لیست نواقص پرونده ، اوراق تکراری و اوراق تغییر شکل یافته از دیگراقدامات مرحله وجین در ساماندهی فیزیکی می باشد.
تذکر: در بخش وجین باید دقت شود اوراق ضمیمه اسناد که دارای تاریخ مصرف می باشند و با گذشت زمان کارآیی خود را از دست می دهند توسط کارشناسان ذیربط شناسایی و مشخص شوند تا آن بخش از اسناد در زمان مقرر ، هم به صورت کاغذی و هم به صورت الکترونیک و پس از اخذ مجوز امحا از سازمان اسناد و کتابخانه ملی از بایگانی اسناد حذف شوند.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه