جمع آوری و تکمیل نواقص مکشوفه در اسناد و پروند ه ها

جمع آوری و جای گذاری نسخ مفقود شده یا کمبود های احتمالی در اوراق موجود در پرونده ها با توجه به نوع و اهمیت پرونده باید طبق لیست تهیه شده در مرحله وجین صورت پذیرد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه