پرونده ها به تفکیک و بر اساس طبقه بندی های انجام شده در زونکن گذاشته می شوند. در این مرحله برای تفکیک موضوعات می توان از برچسب هایی با رنگ های موضوعی مختلف جهت ثبت کد بر روی هرزونکن استفاده شود.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه