در این مرحله از ساماندهی فیزیکی ، باید فهرستی از اسناد موجود به تفکیک موضوع تهیه شود تا در مواقع لزوم تمامی اسناد از طریق فهرست های تهیه شده قابل بازیابی باشند.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه