نمونه موضوعات واجد ارزش آرشیوی

• سوابق سازمانها و وزارتخانه‌ها؛
• ساختار سازماني مؤسسات؛
• روند رشد و توسعة وظايف، سياست ها و فعاليتهاي دستگاه ها؛
• روش تدوين قوانين و مقررات و رويه هاي سازماني؛
• گزارش ميزان تأثير برنامه ها و فعاليتهاي دستگاه ها؛
• اسناد مربوط به صاحبان مشاغل مهم؛
• اسناد مربوط به روابط قدرت ها؛
• سوابقي كه نشان دهندة تمايلات فكري افراد مهم و با نفوذ باشد؛
• سوابق جاري اطلاعات مهم و روشنگر نكات تاريك برخي حوادث؛
• اسناد مشاهير؛
• سوابق محل هاي مشهور؛
• سوابق رخدادهاي مهم؛
• سوابق اختراعات و اكتشافات ؛
• اسناد مغاير با عقايد متداول در جامعه؛
• سوابقي كه از حقوق شهروندي، مالي و قانوني جوامع و دولتها حمايت مي‌كند؛
• اسناد مالكيت، موافقتنامه و قراردادهاي مهم دولتي؛
• سوابقي كه اطلاعات آنها مكمل اطلاعات ساير اسناد مي باشد؛
• سوابقي كه در تحليل هاي آماري مورد استفاده قرار مي گيرد؛
• تاريخچة دستگاه ها؛
• سوابق فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي و اقتصادي؛
• اسناد و منابع منحصر به فرد و نسخه هاي كمياب؛
• اسناد تغيير مرزهاي جغرافيايي ؛
• کلیه تمبر ها ،پاکت های پستی ، باند و رول و مهرهای اداری دوران های گذشتهمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه