اهداف ساماندهی الکترونیک اسناد

1. ایجاد سهولت در آرشیو، طبقه بندی و دسترسی به اسناد
2. کاهش حجم بایگانی و امکان ذخیره الکترونیک اسناد با استفاده از آرشیو الکترونیک
3. بالا بردن ایمنی اسناد در مقابل حوادث و مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی
4. حذف عملیات تکراری و غیرضروری در آرشیو نمودن اسناد
5. ترمیم و رفع مخاطرات ناشی از جابجایی، گم شدن و بروز خرابی های فیزیکی احتمالی در اوراق
6. تعیین بخشی از اسناد بعنوان اسناد قابل امحاء
7. رفع مشکل فضای فیزیکی بایگانی ها
8. فراهم آوردن امکان انواع جستجو بر روی متن اسناد یا فیلدهای اطلاعات
9. دسترسی به اطلاعات با سرعت و سهولت با امکان تعریف سطوح مختلف امنیتی
10. امکان کنترل و نظارت مدیریت بر نحوه بایگانی و نحوه دسترسی کاربران ذیربط به اسناد
11. امکان تبادل مدارک اسناد به صورت الکترونیک جهت افزایش سرعت دسترسی، سهولت در تکثیر با حفظ ایمنی و رعایت حدود دسترسی کاربران
12. افزایش کارایی مدیران در تصمیم گیری و اطلاع رسانی بر اساس اطلاعات طبقه بندی شدهمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه