مراحل ساماندهی الکترونیک اسناد

الف) ارزشیابی اسناد
ب) ایجاد ساختار بایگانی الکترونیک
ج) آماده سازی
د) تصویربرداری از پروند ه ها
ه) اصلاح و ویرایش تصویرها
و) ورود اطلاعات پروند ه ها
ز)کنترل کیفی
ح) تهیه نسخ پشتیبانمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه