هر نوع فعالیتی که حول خدمات و محصولات ارائه شده شرکت شما باشد، به نوعی یک deal در crm یا معامله نامیده می شود. Deal ها ممکن است انواع مختلفی داشته باشند، معامله های ثبت شده، معامله های قطعی شده ، معامله هایی که تکلیفشان معلوم نیست (معامله های جاری) و یا معامله های از دست رفته. هر کارمند فروش بر اساس نوع صحبتی که با مشتری دارد می تواند از این انواع deal یکی را برای او ثبت کند.منبع: http://www.didarcrm.ir/