شارژ واحدی + شارژ نفر متراژی

شارژ واحدی + شارژ نفر متراژی مناسب مجتمع های مسکونی
این نوع شارژ ترکیبی از شارژ ثابت و شارژ نفر متراژی است
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
واحد های مسکونی ثابت ماهانه 50.000 و هر نفر 10.000 تومان و هر مترمربع 1000 تومان و نسبت نفر به متراژ 20 به 80 باشد
شارژ واحد مسکونی A با متراژ 100 که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 136.500 تومان
شارژ واحد تجاری B با متراژ 150 که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 178.500 تومان
این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

برای مجتمع های مسکونی که واحد ها ی با متراژ های متفاوت دارند و دارای سیستم سرمایش و گرمایش آب مشترک دارندمنبع: http://www.iranborj.ir/