بازی سازی در CRM

بازی سازی یعنی استفاده از تفکر بازی و مکانیسم های بازی در برنامه های کاربردی برای تشویق کاربران آنها برای استفاده بیشتر از برنامه ها
بازی سازی در نرم افزار CRM انگیزه کاربران سیستم را برای استفاده بیشتر و ثبت وقایع مختلف در CRM بیشتر می کند و از طرف دیگر یک رقابت سالم بین پرسنل فروش را منجر می شود.منبع: http://www.didarcrm.ir/