آماده سازی یکپارچگی

اطلاعات مشتری یک کمپانی در سیستم‌های مختلف نرم افزاری، ضبط می شود. برای خدشه دار نشدن این سیستم‌ها باید سیستم CRM به درستی طراحی شود. اگر یکپارچگی درست انجام نشود، باعث تاخیر پروژه و افزایش هزینه می گردد.
یکپارچگی موثر شامل همخوانی کردن اینترفیس، مشاوره، آموزش و همخوانی سازی ساختار استاندارد این سیستم‌ها می باشد.منبع: http://www.upvccrm.com/