شارژ نفری+ شارژ متراژی

شارژ نفری+ شارژ متراژی مناسب مجتمع های مسکونی

این نوع شارژ بر اساس تعداد ساکنین واحد و متراژ ، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
واحد های مسکونی هر متر مربع 1.000 و هر نفر 10.000 تومان
شارژ واحد مسکونی A متراژ 100 که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 130.000 تومان
شارژ واحد تجاری B متراژ 150 که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 190.000 تومان

این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

برای مجتمع های مسکونی که واحد ها ی یکسان دارند و دارای سیستم سرمایش و گرمایش آب مشترک گاز مشترک دارندمنبع: http://www.iranborj.ir/