سهولت سفارشی سازی

CRM باید به راحتی سفارشی سازی شده تا بتواند پاسخگوی نیازهای خاص تجاری باشد. افزایش امکانات نیز از موارد کلیدی است که مد نظر قرار گرفته است. جهت ارائه امکان سهولت سفارشی سازی، سیستم CRM باید نمونه ویژگی‌های زیر را مد نظر داشته باشد:
توسعه پذیری سیستم، شامل اطلاعات پایه، رابطه کاربر و ساختار تجاری، سهولت شکل پذیری برای کاربر نهایی، محیط پردازش پیشرفته، پشتیبانی صنعتی استاندارد برای ابزار سفارشی سازی، قابلیت گسترش ساختارها است. برخی از شرکتها می گویند، وارد کردن طرح‌ها و مقرارت تجاریشان در نرم افزار، یکی از بزرگترین مشکلات اجرایی سیستم‌های CRM است. بنابراین نرم افزار CRM مدیریت دسترسی‌ها را تغییر می دهد که به بخش IT اجازه میدهد تا مدیریت اجرایی سرویس مشتری و بخش بازاریابی را سریعا شناسایی کرده و بر اساس نیازهای بازار به اصلاح سریع آن بپردازد. CRM یعنی تغییر و تمرکز روی مراحل تجاری به منظور پشتیبانی آن، سپس اجرای روند تکنولوژی خودکار در سیستم در پروژه‌های جدید. به همین دلیل CRM نیاز دارد تا سفارشی سازی شود.منبع: http://www.upvccrm.com/