سیستمهای استاندارد قابل استفاده

دستیابی به سیستمهای استاندارد قابل استفاده و قدرت پوشش فروشندگان CRM برای دستیابی به عملکردی موفق امری ضروریست. قابلیت‌های بیشتر باعث میشود نیاز به سفارشی سازی کمتر شود.منبع: http://www.upvccrm.com/