یکپارچه سازی فرآیند تجاری

روند زندگی مشتری نحوه مدیریت گردش کار، اطمینان به قابلیت تکرار و ثبات و بهره وری را تعیین میکنند. با اجرای چند جانبه روند تجاری اداری، ضروری است که قادر به نشان دادن این فرایند از طریق یک واحد یکپارچه نهایی به منظور پیشبرد و حصول رضایت مشتری باشیم. عملکرد قابلیت دسترسی آسان و مدیریت ابزاری که تمامی منافع را انتقال میدهد، میتواند مخارج اضافی را که در خصوص سفارشی سازی متحمل میشویم، به کمترین قیمت کاهش دهد.منبع: http://www.upvccrm.com/