شارژ واحدی + شارژ متراژی+ شارژ نفری

شارژ واحدی + شارژ متراژی+ شارژ نفری مناسب مجتمع های مسکونی

این نوع شارژ بر اساس شارژ ثابت متراژ و تعداد ساکنین واحد ، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
واحد های مسکونی شارژ ثابت50.000 تومان هر متر مربع 1.000 و هر نفر 10.000 تومان
شارژ واحد مسکونی A متراژ 100 که 3 نفر ساکن هستند ماهیانه 180.000 تومان
شارژ واحد مسکونی B متراژ 150 که 4 نفر ساکن هستند ماهیانه 240.000 تومان
این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟
برای مجتمع های مسکونی که واحد ها ی با متراژ متفات دارند و دارای سیستم سرمایش و گرمایش آب مشترک یا گاز مشترک دارندمنبع: http://www.iranborj.ir/