بازاریابی احساسی

بازاریابی احساسی، شیوه ای از بازاریابی است که ضمیر ناخودآگاه شما را تحت تاثیر قرار می دهد. باعث می شود که احساس کنید باهوش، مهم و تاثیرگذار هستید. این شیوه از بازاریابی احساساتی را در شما تحریک می کند که برای احساس عزت نفس الزامی هستند

سه راه برای استفاده بیشینه از بازاریابی احساسی

مخاطبان هدف خود را به عنوان انسانهایی عادی، نه به عنوان کلیشه های جنسیتی، بشناسید
سعی کنید برای هر مخاطب پیام خاص خودش را بگنجانید و لزومی به پیام هایی که همه مخاطبان را در برگیرد، نیست
سعی کنید مردم را نسبت به آنچه می خواهید بگویید، کنجکاو کنید



منبع: http://www.didarcrm.ir/