تبادل الکترونیکی مکاتبات (Electronic Crospandence Exchange) یا بطور مخفف ECE یکی از پروتکل هایی است که توسط تعدادی از شرکت های تولید کننده اتوماسیون در ایران در سال 1383 پیشنهاد و مورد استقبال دیگر شرکت ها قرار گرفته است. در واقع پیش از تدوین این پروتکل بسياري از سازمانها که از سيستم مكانيزه مكاتبات اداري براي ثبت و پيگيري مكاتبات خود استفاده مي‌کردند به هنگام ارتباط با سازمان های بیرونی مجبور بودند که برگشتی ناخواسته به روال کاغذی در مکاتبات داشته باشند.با تدوین پروتكل تبادل الكترونيكي مكاتبات (ECE) این محدودیت رفع گردید.
در حال حاضر ویرایش 1.1 از این پروتکل بر اساس فایل XML و بستر وب یا ایمیل منتشر و مبنای استفاده برای همگان می باشد. با اینحال طراحی و تدوین ویرایش های اختصاصی نیز توسط برخی از شرکت ها نیز برای مصارف بین سیستم های هم نام انجام یافته شرکت آدا نیز ویرایش تغییر یافته ای از ECE برای سهولت در ارتباطات بین سیستمی خود دارد. هم اکنون کار گروهی در نظام صنفی رایانه ای شکل گرفته است که مسئولیت تدوین ویرایش اصلاحی برای پروتکل ECE دارد.منبع: ( شرکت مهندسی راهکار آفرین آدا)www.adaitco.com