استهلاک تسریعی

یکی از دو روش اصلی برای تخصیص هزینه ی یک دارایی ثابت به عمر مفید آن و برآورد عمر مفید آن است.استهلاک تسریعی مقدار بیشتری از استهلاک را در سال های اولیه تخصیص می دهد و مقادیر کمتر را در سال های بعد،و همچنین عمر مفید کوتاه تری را در نظر می گیرد.برای مقایسه ،استهلاک به روش خط مستقیم را نیز مشاهده فرمایید.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد