نرم‌افزار مدیریت اطلاعات اداری

این نرم‌افزارها عموما شامل عنوان هایی مانند نرم‌افزارهای پرسنلی، حقوق و دستمزد، خدمات درمانی (بیمه)، و ... می‌شوند. مرز مشخصی بین این نرم‌افزارها و نرم‌افزارهای مالی وجود ندارد. این نرم‌افزارها، حوزه معنایی ارتباطات پرسنلی را در یک سازمان پوشش می‌دهند .منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه