مزایا و کاربردهای اتوماسیون اداری درسازمان

امکان معرفی حوزه ها (دبیرخانه) های سازمانی
امکان تعیین شماره اندیکاتور و فرمت شماره گذاری مستقل برای هر حوزه
امکان معرفی سازمانها و شرکت ها طرف مکاتبه همراه با اشخاص و سمت های درون آنها
امکان معرفی چارت سازمانی همراه به نگهداری ویرایش های مختلف آن
امکان معرفی پرسنل همراه با اختصاص پست سازمانی
امکان تعیین دبیرخانه های مربوط به هر پست سازمانی
امکان معرفی انواع قالب نامه مانند درخواست مرخصی ، درخواست وام و ...
امکان معرفی انواع پرونده های بایگانی مانند بایگانی مدیریت عامل، بایگانی اداری و ...
امکان معرفی انواع محرمانگی نامه مانند گزارش، ابلاغیه، درخواست و ...
امکان معرفی انواع موضوعات پرکاربرد ارجاع مانند جهت اقدام، جهت استحضار و ...
امکان تعیین جانشین برای هر پست در بازه زمانی مشخص
امکان تعریف کار در سررسید هوشمند برای هر پست
امکان تعریف وضعیت های مختلف یک کار مانند ارایه شده ، در حال انجام...
امکان تعریف انواع پرونده های شخصی کارتابل
امکان معرفی انواع فوریت نامه ها مانند عادی ، فوری ، آنی و ...
امکان تعریف کلید واژه ها برای هر نامه تعریف سطح دسترسی برای مشاهده کارتابل اشخاص
تعریف سطح دسترسی برای مشاهده پی گیری اشخاص
تعریف امکان ارسال نامه بین پست های سازمانی
تعریف امکان بایگانی نامه ها در پرونده های بایگانی
امکان ابطال نامه ها
تعریف امکان تعریف کار برای اشخاص
امکان تعریف محدوده مجاز استفاده کاربران از امکانات مختلف سیستم
امکان تعریف میزان دسترسی به نامه ها بر اساس پست سازمانی
امکان تعریف سطح دسترسی برای ارسال نامه از طرف سایر امکانات سیستم
امکان کنترل و مدیریت چرخه مکاتبات درون و برون سازمانی همراه با عملیات پیگیری و ردیابی و مدیریت بایگانی نامه
امکان مدیریت ارجاع کارها و پی گیری کار های ارجاع شده
امکان مدیریت تماس های تلفنی سازمانی
امکان تعریف یادداشت ها و یاد آوری های شخصی
امکان ارسال پیام شخصی یا گروهی بین کاربران سیستم
امکان ثبت نامه وارده همراه با اطلاعاتی مانند تاریخ نامه وارده، شماره نامه وارده، موضوع، محرمانگی، نوع نامه ، پرونده، شرکت و شخص فرستنده، متن نامه و ... همراه با امکان شماره گذاری نامه بر اساس فرمت های تعریف شده.
امکان ثبت نامه های صادره داخلی و خارجی با اطلاعاتی مانند تاریخ، موضوع، متن نامه، نوع نامه، پرونده نامه و ... با امکان شماره گذاری نامه بر اساس فرمت های تعریف شده.
امکان ایجاد نامه بر اساس الگو های تعریف شده
امکان الصاق نامه از طریق اسکن
امکان الصاق فایل های پیوست به تمام انواع نامه امکان ارجاع پیش نویس نامه به کاربران دیگر در جهت اخذ تایید ثبت نامه
امکان ثبت نامه های مرتبط (عطف و پیرو) و امکان مشاهده آنها در هنگام دریافت نامه
امکان شماره دهی به نامه از روی شماره های رزرو شده
امکان تهیه و چاپ رسید نامه به تحویل گیرنده
امکان ارجاع نامه به شخص یا گروهی از اشخاص
امکان نگارش شرح دستور و الصاق فایل درهنگام ارجاع نامه
امکان نگارش شرح دستور برای گیرنده هر نامه به صورت تایپ متن
امکان درج مدت پاسخ گویی برای هر نامه در هنگام ارجاع نامه
امکان تعیین نوع عملکرد گیرنده نامه مانند جهت اقدام ، جهت اطلاع و ...
امکان گروه بندی کارتابل به صورت درختی بر اساس پرونده های کارتابل و انتقال نامه به هر پرونده
امکان تعیین اولویت به نامه های دریافت شده توسط منوی اقدامی ، عادی ، فوری و.....
امکان تفکیک نامه ها در کارتابل بر اساس نامه های دارای اقدام و بدون اقدام و نوع نامه ها
مشاهده نامه های ارجاع شده در پی گیری و تعیین آخرین مکانهای نامه و نحوه گردش آن
امکان مشاهده اطلاعاتی مانند شماره نامه، شماره مسلسل نامه، فرستنده، تاریخ نامه، تاریخ ورود به کارتابل، نوع نامه و ... در کارتابل امکان ردیابی سریع نامه بر اساس شماره ثبت ، شماره پیگیری و شماره شناسه نامه
امکان مشاهده لیست نامه های ایجاد شده در پاسخ به یک نامهمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه