نتایج مادی و معنوی حاصل ازبکارگیری سیستم اتوماسیون اداری درسازمان

افزایش سرعت و دقت در پاسخ گویی به مراجعان
بی نیازی به مراجعه حضوری برای ارایه نامه و پی گیری
سامان دهی و بهینه سازی گردش مکاتبات سازمان
به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی
ایجاد روش های صحیح و استاندارد گردش کارها
افزایش سرعت و ایجاد سهولت در مکاتبات بین سازمانی
دسترسی سریع به مکاتبات بایگانی شده
ارزیابی و افزایش کارایی کارکنان
ایجاد بستر مناسب برای استقرار سایر سیستم های یکپارچه
صرفه جوئی درکاغذ- و کاهش هزینه ها ی مانند هزینه پست – کپی – تلفن و ...
رضایتمندی مشتریان
رضایتمندی کارکنانمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه