نقش مدیران ارشد دربکارگیری و استفاده ازسیستم های مکاتبات اداری

اساسی ترین مراحل بکارگیری سیستم های مکاتبات اداری دریک سازمان :

- لازم است مدیران ارشد شناخت کامل از این سیستم داشته باشند
- اعتقاد و اعتماد به کاربردها و مزایا ی این سیستم داشته باشند
- حمایت درپیاده سازی این سیستم
- فراهم سازی بسترآموزش این سیستم به زیرمجموعه ها
- ابلاغ استفاده ازاین سیستم و کنارگذاشتن کامل سیستم سنتی
- تشویق کاربرانی که بصورت مستمر و استفاده بهینه ازاین سیستم را بعمل می آورندمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه