اتوماسيون چيست ؟

(Automation) تركيبي است از دو كلمه "automatic" و "operation" و به معني عمل كردن بدون عامل خارجي (انسان) يا با كمترين تاثير عامل خارجي است. بعبارتي اتوماسيون يعني خودكارشدن عمليات. خودكارسازي اداري مجموعه‌اي از روش‌ها براي ثبت و نمايش و مديريت روندهاي اداري , فني و مالي مي باشد. اغلب اين راهكارها بر پايه اين جمله بوجود آمده اند " انسان فكر كند، ماشين كار كند" اما با وجود گذشت سال ها از بكارگيري نرم افزارهاي مكانيزه اداري و مالي در سازمان ها , هنوز امور اداري و دفتري و گردش اسناد اغلب به طريقه سنتي انجام مي گيرد. سرعت پايين، افزايش بوروكراسي غير نياز ، وابسته شدن سيستم به افراد و نيز عدم هماهنگي روش سنتي با نرم افزارهاي يكپارچه سبب افزايش قابل ملاحظه خطاهاي انساني و كاهش بهره وري در سازمان ها مي گردد. اتوماسيون اداري كه در برگيرنده سيستم هاي مالي , پرسنلي , اداري , بايگاني و فني باشد و در يك مجموعه متمركز و مرتبط قابل استفاده باشد سيستم ERP - Enterprise Resource Planning نيز مي گويند. برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و نظارت بر عملكرد فعاليت هاي درون سازماني يكي از مهمترين معيارها و پيش نيازها در توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان هاي امروزي محسوب ميشود تحقيقات گروه )تحقيقات انجمن مديريت جريان كار( نشان مي‌دهد سازمان هاي سنتي حتي موسسات موفق و مطرح جامعه , عملا تنها از 30درصد منابع انساني خود استفاده مي كنند و از 70درصد ديگر غير از اتلاف وقت و سربار هزينه چيزي عايدشان نمي‌شود .منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه