دلایل ثبت نامه هاي وارده و صادره

• شماره ي نامه هاي اداري می تواند سندیت داشتن آن را ثبت نماید.
• شماره ي نامه هاي اداري جهت پیگیري مکاتبات قبلی( پیرو) ضروري است.
• شماره ي نامه هاي اداري جهت پاسخ گویی نامه هاي وارده ( بازگشت ) ضرورت دارد.
• شماره ي نامه هاي اداري باعث دسترسی سریع به سند مورد نظر می گردد.
• شماره ي نامه هاي اداري اجراي مقررات و ضوابط اداري است.
• شماره ي نامه هاي اداري باعث ایجاد نظم و ترتیب در مکاتبات سازمان می گردد.
• شماره ي نامه هاي اداري باعث ایجاد هماهنگی در امور مکاتبات سازمان است.
• شماره ي نامه هاي اداري آمار و ارقام مکاتبات یک سازمان خواهد بود.
• شماره ي نامه هاي اداري به منظور جلوگیري از دخل و تصرف در مکاتبات و اسناد اداري ضروري است.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه