اهمیت و هدف امور دفتري در سازمان ها

• نظم و ترتیب در گردش مکاتبات
• رضایت ارباب رجوع در هنگام پیگیري
• پیدایش اسناد و طبقات فعالیت هاي گذشته ي سازمان
• ایجاد ارتباطات نوشتاري صحیح و هماهنگی و یکنواختی در امور سازمان هامنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه