فرايند ثبت و صدور نامه های وارده و صادره در واحد دبيرخانه

1. ارائه نامه ، فاکس ، محموله پستی و .... به دبيرخانه توسط تحويل دهنده .
2. بررسی و تفکيک نامه ها و ساير موارد در دبيرخانه .
3. آيا لازم است نامه به رويت مديرکل برسد ؟
4. ارائه نامه ، فاکس ، محموله پستی و ... توسط دبيرخانه به مديرکل يا معاونين و روسا .
5. دستور و ارجاع نامه توسط مديرکل يا معاونين و روسا به واحدهای مربوطه .
6. ثبت و شماره شدن نامه در واحد دبيرخانه و ارائه آن به کارشناس مربوطه .
7. بررسی نامه واصله توسط کارشناس مربوطه .
8. آيا نامه واصله مربوط به اين واحد است ؟
9. بررسی و تهيه پيش نويس توسط کارشناس مربوطه .
10. امضاء پيش نويس توسط مديرکل يا معاونين .
11. تايپ نامه در واحد رايانه .
12. کنترل در خصوص اينکه آيا نامه صحيح تايپ شده است ؟
13. امضاء نامه توسط مديرکل يا معاونين .
14. ثبت و شماره شدن نامه در دبيرخانه .
15. بايگانی سابقه نامه ارسالی .منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه