شرح وظایف مدیرکل دفتر مدیر عامل و دبیر هیات مدیره

• سرپرستی و مسئولیت دفتر مدیر عامل را بعهده داشته و بر فعالیت کارکنان تحت سرپرستی نظارت می نماید.
• نامه های رسیده از وزارتخانه ها، شرکتها و سازمانهای مختلف و ادارات تابعه شرکت را برابر وظایف و اختیارات تفویضی به واحدهای ذیربط ارجاع می نماید.
• گزارشها، پیشنهادها و نامه های واحدهای تابعه شرکت و سایر سازمانها را برحسب ارجاع مدیر عامل، بررسی و پاسخ لازم را تهیه و تاحصول نتیجه پیگیری می نماید.
• صورتجلسات، مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعملهای تنظیمی را برحسب مورد به واحدهای تابعه شرکت ابلاغ می نماید.
• سوابق و پرونده های قابل طرح در جلسات هیات مدیره را آماده و تنظیم نموده و جهت مطالعه، دراختیار اعضاء هیات مدیره قرار می دهد.
• بر ارزشیابی اوراق و اسناد دولتی موجود در شرکت و تفکیک و نگهداری اوراق و اسناد با ارزش آرشیوی و امحاء اوراق زائد نظارت می نماید.
• گزارشهای دریافتی از واحدها را به مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره ارائه می نماید.
• بر دریافت، ثبت و توزیع بموقع نامه ها و مکاتبات و تهیه و تنظیم و نگهداری سوابق و پرونده های دفتر مدیر عامل و هیات مدیره سرپرستی و نظارت داشته و در موارد لازم راهنمایی می نماید.
• برکار و انجام وظایف کارشناسان هیات مدیره نظارت می نماید.
• سایر امور مربوطه را برابر قوانین و مقررات و طبق دستور مقام مافوق انجام می دهد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه