شرح وظایف مسئول دفتر مدیرکل دفتر مدیر عامل

• کارتابل مربوط به مکاتبات دفتر مدیر عامل را تنظیم و نسبت به دریافت سوابق مربوطه اقدام می نماید.
• نامه های دستوری را برای ارجاع به واحدهای ذیربط به دبیرخانه ارسال می نماید.
• کلیه پرونده ها، اوراق، نامه ها و گزارشها و سایر اسناد و مدارک دفتر را در آرشیو اختصاصی دفتر نگهداری و بایگانی می نماید.
• به تماس های تلفنی پاسخ و در دفتر مربوطه ثبت و وقت ملاقات مراجعین را تنظیم می نماید.
• از وقایع مهم روزانه برای مدیریت دفتر گزارش تهیه می نماید.
• برنامه هفتگی جلسات، ملاقات ها و اطلاعات مربوطه را تهیه می نماید.
• نسبت به تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری اقدام می نماید.
• در مورد تکلیف و توزیع نامه ها و گزارش ها و سایر مکاتبات بین افراد واحد اقدام و پیگیری می نماید.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه