شرح وظایف معاون مدیرکل دفتر مدیر عامل

• در اداره کردن دفتر مدیر عامل در چارچوب مقررات و ضوابط با مدیرکل همکاری می نماید.
• گزارشها و نامه های نوشته شده و حکمهای مرخصی کارکنان را مطالعه و پس از تایید درحد اختیارات تفویضی امضاء می نماید.
• بر ابلاغ مصوبات و بخشنامه های صادره نظارت می نماید.
• بر فعالیت های کارکنان دفتر نظارت داشته و راهنماییهای لازم را می نماید.
• در نبود مدیرکل بجای وی در چارچوب مقررات انجام وظیفه می نماید.
• گزارشهای لازم درحد اختیارات و وظایف مربوطه را تهیه و به مدیرکل ارائه می نماید.
• درصورت ضرورت در کمیسیونها و کنفرانسها و سمینارها و جلسات هیات مدیره شرکت می نماید.
• سایر امور مربوطه را برابر قوانین و مقررات و طبق دستور مقام مافوق انجام می دهد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه